•  7/05/2019

Gebruiksvoorwaarden

Gereviseerd 18/10/2019
Something went wrong. Please try again later...

Welkom. DowDuPont maakt deze website beschikbaar onder de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de website  www.dow-dupont.com (de “Website”). De Website (waaronder de inhoud, ontwerp, structuur, en uitstraling) is eigendom van DowDuPont, Inc. en beschermd door auteursrechten, handelsmerken, en andere intellectuele eigendomsrechten en wetgeving inzake oneerlijke concurrentie. U accepteert deze Voorwaarden wanneer u de Website gebruikt. Als u bepalingen in deze Voorwaarden niet accepteert, mag u de Website niet gebruiken. Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact op met DowDuPont

Privacy

Het gebruik van deze Website vindt ook plaats onder de voorwaarden van de Privacyverklaring van DuPont, en de Privacyverklaring van Dow, die hierin zijn opgenomen middels verwijzingen. U erkent en stemt ermee in dat het delen van informatie via internet nooit helemaal privé of veilig is, en dat er een kans is dat informatie verstuurd of ontvangen via de Website door anderen kan worden onderschept, zelfs als er wordt gemeld dat een specifieke overdracht versleuteld plaats zal vinden. 

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

DowDuPont kan ten aller tijde deze Voorwaarden wijzigen door deze verklaring bij te werken. Het blijven gebruiken van de Website na dergelijke wijzigingen wordt gezien als aanvaarding van deze gewijzigde Voorwaarden.

Algemene gebruiksbeperkingen

DowDuPont, Dow, DuPont, of derden die rechten verstrekken aan DowDuPont, Dow, of DuPont behouden alle (eigendoms)rechten en belangen in en op de materialen op deze Website waarvan DowDuPont, Dow, DuPont of deze derden het auteursrecht bezitten. DowDuPont verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, en niet-overdraagbare licentie om de materialen op deze Website uitsluitend te gebruiken en te tonen op uw persoonlijke computer of mobiel apparaat, en uitsluitend om deze Website te kunnen gebruiken. Behalve zoals hierin opgenomen, hebt u niet het recht om de materialen op deze Website op enige wijze te kopiëren, downloaden, tonen, uitvoeren, reproduceren, distribueren, wijzigingen, aanpassen, modificeren, of verbeteren. Deze beperkte licentie verloopt automatisch, zonder kennisgeving, als u inbreuk maakt op een bepaling van deze Voorwaarden. Na deze beëindiging moet u onmiddellijk gedownloade en afgedrukte materialen verwijderen en vernietigen. U hebt geen (eigendoms)rechten of belangen (en geen auteursrechten, handelsmerken, of andere intellectuele eigendomsrechten) in of op deze Website of enige materialen op deze Website.

U stemt ermee in om deze Website niet op te nemen in een frame of te spiegelen, alsook enige materialen die op deze Website zijn opgenomen of via deze Website kunnen worden benaderd, op een andere server of online apparaat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DowDuPont. U stemt er ook mee in om geen page-scrape of andere geautomatiseerde apparatuur, algoritme, of software, of gelijksoortige handmatige processen, te gebruiken om de Website of  de materialen op deze Website te benaderen, kopiëren, of controleren, en om de navigatiestructuur van deze Website niet te reproduceren of te omzeilen, of om de materialen op deze Website op enige andere wijze te verkrijgen dan op de wijze bedoeld door DowDuPont en zoals beschikbaar gesteld via deze Website.

Het volgende is niet toegestaan:

 1. pogingen tot hacken, wachtwoord-mining, of andere onwetmatige pogingen om toegang te krijgen tot de Website;
 2. de kwetsbaarheid van de Website testen, scannen, of onderzoeken;
 3. gegevens over een andere gebruiker van deze Site, functies of inhoud op deze Site, of een andere Dow- of DuPont-systeem, -netwerk, of -server (pogen te) achterhalen (middels reverse-lookup), of deze informatie openbaar maken.

U mag deze Website niet gebruiken voor onwetmatige doeleinden of doeleinden die deze Voorwaarden schenden, of een derde overhalen tot illegale activiteiten, of activiteiten die de rechten van DowDuPont, Dow, DuPont, of anderen schenden.
DowDuPont, Dow, en DuPont controleren uw berichten of andere activiteiten op de Website niet regelmatig, maar behouden zich het recht voor om dit wel te doen. Indien DowDuPont echter op de hoogte wordt gesteld van ongepast gebruik van de Website of haar Diensten, zal DowDuPont, Dow, of DuPont reageren op een wijze die zij passend acht, zulks naar eigen goeddunken. U stemt ermee in dat DowDuPont, Dow, of DuPont het recht zal hebben om wethandshavingsautoriteiten op de hoogte te stellen van alle handelingen die als onwetmatig kunnen worden beschouwd, alsook van alle meldingen over dergelijk gedrag. Wij zullen, op verzoek, volledige medewerking verlenen aan wethandhavingsautoriteiten met betrekking tot onderzoeken inzake vermoedelijke online illegale activiteiten. 

Beschikbaarheid

Dow en DuPont hebben verschillende websites waarop producten, diensten, inhoud, en verschillende andere functionaliteiten worden aangeboden (gezamenlijk de “Diensten” genoemd) aan specifieke regio's over de hele wereld. De Diensten die worden aangeboden in een specifieke regio kunnen verschillen van de Diensten in andere regio's op grond van beschikbaarheid, lokale of regionale wetgeving, status van regelgeving, verzending, en andere overwegingen. DowDuPont, Dow, en DuPont garanderen niet dat een gebruiker in een specifieke regio de Diensten in een andere regio kan worden aangeboden, en DowDuPont, Dow, of DuPont kunnen een bestelling annuleren of een gebruiker verwijzen naar de website gericht op de regio van de gebruiker indien een gebruiker Diensten probeert te bestellen die op een website in een andere regio worden aangeboden.

Informatie online geplaatst door DowDuPont, Dow, of DuPont kan verwijzingen of kruisverwijzingen naar producten, programma's, en diensten bevatten die niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn gemaakt in uw regio. Deze verwijzingen betekenen niet dat het bedrijf deze producten, programma's, of diensten in uw regio wilt aanbieden. Neem contact op met uw lokale zakelijke contactpersoon voor Dow of DuPont voor informatie over de producten, programma's, en diensten die voor u beschikbaar zijn. 

Garantiedisclaimer

Het gebruik van deze Website vindt plaats op uw eigen risico. Deze Website kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten die van invloed zijn op de kwaliteit van de materialen op de Website. De materialen zijn niet volledig of gedeeltelijk onafhankelijk geverifieerd door DowDuPont. DowDuPont geeft geen garantie voor de juistheid of tijdigheid van de materialen. Geen enkel onderdeel van DowDuPont, Dow, of DuPont is op enige wijze aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de materialen aangeboden door DowDuPont, Dow, DuPont, of derden.

DEZE SITE WORDT AANGEBODEN “AS IS” en “WHERE IS”, ZONDER ENIGE GARANTIES. GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN DOWDUPONT, DOW, OF DUPONT, ZOWEL VOOR HENZELF ALS VOOR DERDEN DIE MATERIALEN, DIENSTEN, OF INHOUD LEVEREN AAN DEZE WEBSITES, GEVEN ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEIDSGETROUWHEID, NAUWKEURIGHEID, OF VOLLEDIGHEID VAN MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, OF DIENSTEN GENOEMD OP DE WEBSITE. ALLE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN, EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN. GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN DOWDUPONT, DOW, OF DUPONT ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE WEBSITE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE ONBESCHIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE, ZELFS ALS DUPONT VOORAF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

Uitzondering voor ingezetenen van de EU: ALS U EEN INGEZETENE VAN DE EU BENT, SLUIT DOWDUPONT ZIJN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID NIET UIT, NOCH BEPERKT DOWDUPONT DERGELIJK AANSPRAKELIJKHEID.

Onnauwkeurigheden of fouten

De beschrijvingen, afbeeldingen, en andere manieren om producten te tonen op deze Website kunnen onnauwkeurigheden en fouten bevatten. Geen enkel onderdeel van DowDuPont, Dow, of DuPont biedt enige garantie of maakt enige toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. 

Lokale wetgeving; Exportcontrole

DowDuPont, samen met Dow en DuPont, controleert en beheert deze Website vanuit de Verenigde Staten van Amerika. De materialen en Diensten op deze Website zijn in alle aspecten onderworpen aan de wetten en regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika zoals op enig moment van toepassing op de licentie en levering van technologie en producten in het buitenland, waaronder de Amerikaanse Exportvoorschriften, en opvolgende wetgeving of regelgeving uitgevaardigd door het U.S. Department of Commerce, de International Trade Association, of de Office of Export Licensing. Misbruik van dergelijke materialen in strijd met de wetgeving van de Verenigde Staten is verboden. De materialen of de informatie verkregen door het gebruik van de Website mogen niet worden verkregen voor of worden verzonden, overgedragen, of opnieuw worden geëxporteerd, direct of indirect, naar verboden landen of landen onder embargo, of hun inwoners, noch mogen zij worden gebruikt voor nucleaire activiteiten, chemische of biologische wapens, of raketprogramma's, tenzij specifiek toegestaan door de overheid van de Verenigde Staten van Amerika. U zal zich strikt houden aan alle exportwetgeving van de Verenigde Staten van Amerika en accepteert dat u als enige verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van vergunning voor export en herexport, indien vereist.

Als u deze Website buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, bent u ook verantwoordelijk voor naleving van geldende lokale wetgeving, waaronder lokale export- en importvoorschriften. 

Handelsmerken

Het DowDuPont-logo, het Dow Diamond-logo, het DuPont Oval-logo, DuPont™, The miracles of science™ en alle producten aangeduid met™ or ®zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van DowDuPont Inc. of gelieerde ondernemingen. De handelsmerken van DowDuPont, Dow, en DuPont mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst niet geleverd door DowDuPont, Dow, of DuPont, indien van toepassing.

Ongevraagde ideeën

Hoewel we altijd geïnteresseerd zijn in ideeën en suggesties, hebben we moeten constateren dat ingediende ideeën en suggesties vaak al beschikbaar zijn uit andere bronnen, waaronder publicaties of het werk van onze eigen medewerkers. Dit kan leiden tot verwarring omtrent de oorsprong van het idee of de suggestie. Daarom hebben we liever dat er alleen geoctrooieerde uitvindingen met ons worden gedeeld. Als u toch uw ideeën met ons wilt delen, en niettegenstaande andere schriftelijke of gesproken mededelingen omtrent uw ingediende idee, en tenzij DowDuPont of een gelieerde onderneming een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aangaand betreffende een ingediend idee, zal elk idee dat wordt ingediend bij DowDuPont of gelieerde ondernemingen, waaronder ideeën voor nieuwe producten of technologieën, verbeteringen of uitbreidingen van bestaande producten of technologieën, processen, materialen, marketing- of promotieplannen, of nieuwe productnamen, worden beheerst door de volgende voorwaarden:

 • DowDuPont en gelieerde ondernemingen zijn niet verplicht om het ingediende idee geheim te houden of deze als vertrouwelijk te ontvangen;
 • DowDuPont en gelieerde ondernemingen zijn niet verplicht om het ingediende idee te beoordelen of om te reageren op de persoon die het idee heeft ingediend;
 • Elke bescherming van de intellectuele eigendom wat betreft het ingediende idee zal enkel zijn gebaseerd op de bescherming van octrooien of auteursrechten;
 • DowDuPont en gelieerde ondernemingen zijn als enige gerechtigd om een beslissing te nemen over een eventuele betaling voor het ingediende idee;
 • De persoon die het idee indient garandeert dat hij of zij het recht heeft om het idee in te dienen en dat het ingediende idee geen inbreuk maakt op een verplichting van de persoon jegens een huidige of voormalige werkgever of enige andere partij.

 

Reacties op producten en de Website

DowDuPont verwelkomt uw opmerkingen over deze Website en de bestaande producten van Dow en DuPont, zolang ze in lijn zijn met de bovenstaande paragraaf. U kunt uw opmerkingen of ideeën op andere aangewezen plaatsen op deze Website achterlaten. Opmerkingen die u maakt zijn niet vertrouwelijk en DowDuPont, Dow, en DuPont kunnen ze zonder enige beperking gebruiken. 

Toepasselijk recht

Met uitzondering van verplichte toepassing van plaatselijke wetgeving, zullen alle handelingen die betrekking hebben op deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de Staat van Delaware, Verenigde Staten van Amerika, ongeacht de keuze voor of conflicten tussen wettelijke bepalingen van enig ander rechtsgebied. U stemt ermee in dat u zich onderwerpt aan de wettelijke bevoegdheid van de rechtbanken in de Staat van Delaware voor het beslechten van alle geschillen die ontstaan uit of betrekking hebben op deze Voorwaarden en/of u gebruik van de Website. 

Ongeoorloofde activiteiten

Ideeën die worden ingediend bij de Website of het ongeoorloofde gebruik van materialen op deze Website kunnen inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, privacy- en publiciteitswetgeving, bepaalde regelgeving betreffende communicatie, en andere toepasselijke wet- en regelgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor uw acties of de acties van een persoon die gebruikmaakt van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord.

Als gevolg zult u DowDuPont, Dow, en DuPont en hun functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, licentiegevers, en zakelijke partners verdedigen en vrijwaren tegen alle vormen van verlies, kosten, schade, aansprakelijkheden, en uitgaven, waaronder (maar niet beperkt tot) kosten van advocaten en verdediging in juridische procedures in verband met, voortvloeiend uit, of met het oog op het vermijden van vorderingen of eisen van een derde gebaseerd op het feit dat uw gebruik van de Website of het gebruik van de Website door een persoon middels uw gebruikersnaam en/of wachtwoord (waaronder maar niet beperkt tot het deelnemen in onderdelen waar berichten of ideeën kunnen worden geplaatst) inbreuk maakt op toepasselijke wet- of regelgeving, of de rechten van een derde. 

Copyright © DowDuPont, The Dow Chemical Company, DuPont en alle gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (2018). Alle rechten voorbehouden.

Niet-persoonlijke gegevens

“Niet-persoonlijke gegevens” zijn alle gegevens die niet te herleiden zijn tot uw specifieke identiteit, zoals:

 • Browserinformatie;
 • Gegevens verzameld via cookies, pixel tags, en andere technologieën;
 • Demografische informatie en andere door u verstrekte informatie;
 • Geaggregeerde informatie.

Hoe verzamelen we uw niet-persoonlijke gegevens?

DowDuPont, Dow, en DuPont en hun externe dienstverleners kunnen niet-persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen, waaronder:

 • Via uw browser: Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers, zoals uw Media Access Control-adres (MAC), soort computer (Windows of Macintosh), schermresolutie, versie van uw besturingssysteem, het type internetnetbrowser, en de gebruikte browserversie.
 • Via cookies: Cookies worden gebruikt door een webserver om gegevens naar een computer te verzenden voor verslaglegging en andere doeleinden. We gebruiken cookies en andere technologieën om, onder andere, u beter te voorzien van meer gerichte informatie, om uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Website mogelijk te maken, en om u te voorzien van gepersonaliseerde marketing. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies, bieden de meeste browsers een simpele manier om het gebruik van cookies te weigeren. Sommige functies van de Website werken mogelijk niet correct als u het gebruik van cookies weigert. Voor meer informatie over cookies, bezoek http://www.allaboutcookies.org/
 • Via pixel tags, web beacons, transparante GIF's, en soortgelijke technologieën: Deze kunnen worden gebruikt samen met sommige pagina's van de Website en e-mails opgesteld in HTML om, onder andere, de handelingen van de gebruikers van de Website en ontvangers van e-mails te volgen, het succes van marketingcampagnes te meten, en om statistieken over het gebruik van de Website en het responspercentage bij te houden.
 • Via u: Gegevens zoals uw locatie, alsook andere informatie, zoals het communicatiemiddel waaraan u de voorkeur geeft, worden verzameld als u deze vrijwillig verstrekt. Tenzij deze informatie wordt gecombineerd met persoonlijke informatie, identificeert deze informatie u of een andere gebruiker van de Website of App niet persoonlijk.
 • Via geaggregeerde informatie: Geaggregeerde persoonlijke gegevens identificeren u of een andere gebruiker van de Website of App niet persoonlijk (we kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken om het percentage van gebruikers met een bepaald netnummer te berekenen).

Hoe gebruiken en delen we uw niet-persoonlijke gegevens?

Omdat niet-persoonlijke gegevens u niet persoonlijk identificeren, mogen we niet-persoonlijke gegevens voor alle doeleinden gebruiken en delen. In sommige gevallen kunnen we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie). Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer we gegevens die u opgeeft bij het registreren combineren met niet-persoonlijke gegevens om u gerichte, gepersonaliseerde marketing aan te bieden, zullen de gecombineerde gegevens door Dow of DuPont worden behandeld als persoonlijke gegevens.

IP-adres

Uw “IP-adres” is een cijfer dat automatisch wordt toegekend door uw Internet Service Provider (ISP) aan de computer die u gebruikt.

Hoe verzamelen wij IP-adressen?

Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en opgeslagen in de logbestanden van onze server als een bezoeker de Website bezoekt, samen met de tijd van het verzoek en de bezochte pagina(s). Het verzamelen van IP-adressen is gebruikelijk op het internet en veel websites doen dit automatisch.

Hoe gebruikt en deelt DowDuPont IP-adressen?

DowDuPont en zijn gelieerde ondernemingen gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van het gebruik van de Website, het helpen met diagnosticeren van problemen met de server, het beheren van de Website, en het aanbieden van inhoud gericht op uw land. We kunnen ook IP-adressen gebruiken en delen voor alle doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens gebruiken en delen. Houd er rekening mee dat we IP-adressen, logbestanden van servers, en bijhorende gegevens behandelen als niet-persoonlijke gegevens, behalve als we verplicht zijn anders te handelen op grond van toepasselijk wetgeving.

Online advertenties

DowDuPont, gelieerde ondernemingen, en externe dienstverleners gebruiken cookies, pixel tags, web beacons, transparante GIF's, of soortgelijke technologieën om de acties van gebruikers van de Website en ontvangers van e-mails te volgen op niet-gelieerde websites voor een langere periode van tijd om uw ervaring op de Website te personaliseren door het tonen van advertenties die relevanter voor u zijn. We kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van externe dienstverleners om producten en aanbiedingen te presenteren die zijn toegesneden op de voorkeuren en interesses gebaseerd op uw online activiteiten gedurende een langere periode.

Externe websites

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, het privacybeleid, het informatiebeleid, en andere praktijken van derden, waaronder derden die websites exploiteren waarnaar wordt gelinkt op de Website of de App. Het opnemen van een link op de Website of de App betekent niet dat DowDuPont, Dow, of DuPont de gelinkte site onderschrijft. 

Gebruik van de Website door kinderen

DowDuPont, Dow, en DuPont zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van kinderen, en we raden ouders en verzorgers aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten van hun kinderen. We richten de Website of de App niet op kinderen die jonger zijn dan veertien (14), en we verzamelen niet bewust informatie van kinderen voor het verkopen van producten of diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Alle wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht zodra we de bijgewerkte privacyverklaring op de Website of de App publiceren. Uw gebruik van de Website of de App na deze wijzigingen betekent dat u de bijgewerkte privacyverklaring accepteert.

Contactinformatie

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, of over de privacyverklaring of het privacybeleid van DuPont or Dow, neem dan contact op met:

DuPont via het DuPont Inquiry Management Center, of neem schriftelijk contact op met het volgende adres:
 
DuPont Inquiry Management Center
Chestnut Run Plaza 735
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
Gratis nummer: 855-569-0964
 
of door schriftelijk contact op te nemen met het volgende adres:

Dow Chemical Customer Information Group
Dow Ashman Center
4520 Ashman Street
P. O. Box 1206
Midland, Michigan 48642
U.S.A.