Doelstellingen ten behoeve van landbouwers

Man inspecteert maïs

Ons engagement

We zetten ons in om het leven van producenten te verrijken. We leggen doelstellingen vast om het levensonderhoud en de activiteiten van landbouwers te verbeteren en tegelijk hulpbronnen te sparen en het land duurzaam te bewerken. Onze engagementen over 10 jaar zullen hulpmiddelen en opleiding bieden om een stabielere opbrengst te krijgen, inputs te optimaliseren en klimaatbestendigheid te verbeteren.

Onze doelstellingen voor 2030

Training bieden aan boeren

25 miljoen landbouwers opleiding geven over de gezondheidstoestand van de bodem, duurzaam beheer van voedingsstoffen en water, en beste praktijken voor productiviteit tegen 2030.

Wij breiden de manieren uit waarop we informatie over de recentste innovaties en technologie delen met landbouwers.

De levens van kleinschalige boeren verrijken

De productiviteit, het inkomen en duurzame landbouwpraktijken van 500 miljoen kleine landbouwers cumulatief verhogen tegen 2030.

Tot 80 procent van de voedselvoorziening in Azië en Sub-Saharaans Afrika wordt geproduceerd door kleine landbouwers. Wij engageren ons om hen toegang te geven tot hulpmiddelen, oplossingen en agronomische ondersteuning.

Terugdringen van broeikasgasuitstoot en verhogen van opbrengsten

Landbouwers in staat stellen om hun gewasopbrengst duurzaam met 20 procent te verbeteren en tegelijk ook de broeikasgasemissies in teeltsystemen met 20 procent te reduceren ten opzichte van 2020.

Wij leveren de beste praktijken en innovaties om de productiviteit te verbeteren en onze planeet te beschermen.

Vrouw met iPad in korenveld

Landbouwers zijn de eersten die te maken krijgen met een landschap dat steeds verandert, terwijl ze voortdurend streven naar een hogere opbrengst, weerstand en wenselijkheid. Onze prioriteit is het succes van de landbouwer. Want wanneer producenten floreren, floreert onze wereld.

Duurzaamheidsdoelstellingen